dilluns, 7 d’agost del 2006

L'Ajuntament es ven més patrimoni

Dels "Darreres de la Església"

L'Ajuntament de Masquefa ha convocat
subhasta pública per vendre’s més patrimoni


L'Ajuntament de Masquefa ha decidit convocar subhasta pública per la alienació d'un bé patrimonial: el 25% de la propietat del bé immoble patrimonial propietat d'aquest Ajuntament, situat al P.A.U. n. 4 "Darreres de l'Església" parcel·la 13 de superfície 110 m2, edificable, d'ús residencial 11 "trama amb edificació lineal" situada el terme municipal de Masquefa, a l'illa núm. 1 de la Unitat d'Actuació n. 4 "Darreres de l’Església" de forma rectangular, i de superfície 110 metres quadrats. Limita al nord i al est, amb línia de 5,00 i 22 metres respectivament, amb terreny destinat a jardins urbans locals V2; al sud, en línia de 5,00 metres, amb la prolongació del carrer Dr. Jover; i al oest, en línia de 22,00 metres, amb finca resultant núm. 14, adjudicada a Argent, s. l. Inscrita a nom de l’Ajuntament al Registre de la Propietat de Igualada, llibre 148, tom 1750, foli 210, finca núm. 6062 de Masquefa, segons consta de la certificació expedida pel registrador de la Propietat amb data 20 de juny de 2003, incorporada a l'expedient de l'inventari de béns municipal.
El 27 de juny de 2006 va acordar aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars, que hauran de regir la subhasta pública per alienar el 25% de la propietat d’aquest bé immoble patrimonial. El qual es sotmet a informació pública pel termini de vint dies des de l'última publicació al BOP i DOGC, si en aquest termini no es formulen al·legacions, aquests plecs de clàusules s'entendran aprovats definitivament sense resolució expressa. En cas d'al·legacions al plec, s'ajornarà la licitació fins a la resolució de les mateixes.
No sabem si ja estan exhaurides les dates de presentació d'ofertes i les d’al·legacions.
La data de publicació del DOGC, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és el 12/07/2006, butlletí número 4674, pàgina 30735.
La data de publicació del BOP, Butlletí Oficial de la província de Barcelona, és el 07/07/2006, butlletí número 161, pàgina 72.
Per més informacions i consultes tècniques, cal adreçar-se als Serveis Tècnics del Departament d'urbanisme de l’Ajuntament de Masquefa, telèfon: 93 772 50 30.
L’altre parcel·la la van vendre per 118.311,80 €
El passat 4 de maig del 2006 vam publicar la noticia ‘L'Ajuntament es ven una parcel·la’ explicant que l’Ajuntament es venia un altre parcel·la de 106 m2 dels Darreres de la Església. Aquesta parcel·la fou adjudicada a l’empresa Cimex Proyectos Logísticos, S.A. per la quantitat de 118.311,80 euros, en data del 20 de juny de 2006.
· BOP, Butlletí Oficial de la província de Barcelona
· DOGC, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

No anem bé
Aquest és un altre cas d’opacitat informativa. Si no ets algú que es repassa cada dia els butlletins oficials o busques sovint en els documents de la web de l’Ajuntament, no t’assabentes de res. Això no ho publiquen ni als papers informatius de l’Ajuntament ni a les noticies de primera pàgina de la web. I fer-ho saber en aquests llocs no els costaria cap diner, només és qüestió de voler-ho fer. Desprès que no trobin estrany que la gent es pensi que aquestes coses ja saben a qui les adjudicaran. No anem bé.
Anem molt malament
A molta gent tampoc li agrada gaire, ni ho entén, que l’Ajuntament es vagi venen el seu patrimoni ni que l’Ajuntament s’afegeixi a l’especulació. Aquests últims anys hem sentit com l’Ajuntament deia cada dos per tres que no tenia terrenys per a situar els diversos equipaments i les zones verdes. Moltes vegades ha aconseguit aquests terrenys a canvi de requalificar altres terrenys per fer-hi cases. Una política barroera que es mossega la cua i que propicia que això no s’acabi mai. I ara es venen dues parcel·les dels ‘Darreres de la Església’ i que limiten amb una zona verda. Per molts ciutadans, el més assenyat i raonable seria que aquestes parcel·les es deixessin per a futurs equipaments o es destinessin a incrementar la zona verda, però no ha estat així, l’Ajuntament s’afegeix a alimentar la especulació dura i pura. No se sap que en pensen els partits de l’oposició. Però això no agrada gaire a molts masquefins i a nosaltres no ens agrada gens. Anem molt malament.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

I tot això quan ho pensa explicar i posar a primera pàgina de la seva web l’Ajuntament de Masquefa.
Ho deuran fer d’aquí 25 anys quan surti a l’índex històric del DOGC.

Anònim ha dit...

Molt d’acord amb tot el que es diu en aquest article i en el comentari.
Una pregunta, ¿que representa el dibuix de la ma i el de la senyal de perill?

Anònim ha dit...

Quina barra!