dilluns, 8 de maig del 2006

L'Ajuntament es ven una parcel·la

Dels "Darreres de la Església"

L'Ajuntament de Masquefa convoca subhasta
pública per la venda d'un bé patrimonial


L'Ajuntament de Masquefa ha decidit convocar subhasta pública per la venda d'un bé patrimonial : Una parcel·la edificable de 106 m2 situada a la zona de "Darreres de la Església".
El plec de clàusules administratives particulars, que hauran de regir la subhasta pública per alienar el bé immoble patrimonial propietat de l’Ajuntament, està sotmets a informació pública pel termini de vint dies des de l'última publicació al BOP i DOGC, i si en aquest termini no hi ha ningú que s’hi manifesti contrari i s’hi formulin al·legacions, aquest plec de clàusules s'entendrà aprovat definitivament sense resolució expressa.
Simultàniament l’ajuntament també ha convocat subhasta pública per alienar l'esmentat bé immoble patrimonial, si bé en cas d'al·legacions al plec, s'ajornarà la licitació fins a la resolució de les mateixes.
La presentació de les ofertes també te la data límit de presentació de 20 dies des de l'última publicació al BOP i DOGC.
La data de publicació del BOP, Butlletí Oficial de la província de Barcelona, és el 27/04/2006, butlletí número 100, pàgines 78 i 79.
La data de publicació del DOGC, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és el 02/05/2006, butlletí número 4624, pàgina 19415.
Per més informacions i consultes tècniques, cal adreçar-se als Serveis Tècnics del Departament d'urbanisme de l’Ajuntament de Masquefa.

· BOP, Butlletí Oficial de la província de Barcelona
· DOGC, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya