dimarts, 28 de març de 2006

L’abandonament de Can Valls

Preocupació de l'Associació de Propietaris

La urbanització de Can Valls, abandonats de la
ma de l’AjuntamentEl motiu d’aquest escrit està relacionat amb el comportament dels actuals responsables de l'Ajuntament de Masquefa (encara que per les dades que tinc, en el passat no eren molt millors), i ja que publiqueu articles que poden ajudar i informar a la gent de Masquefa, us donaré la informació que jo tinc per veure una faceta del poble que només alguns vivim:


Als responsables de l'Ajuntament de Masquefa no els preocupa en absolut la seguretat de les persones que componen aquesta població, encara que fins hi tot perdin la vida per la seva falta de preocupació.
Fa més de 3 anys que s'ha sol·licitat, per diverses instàncies, un mirall convex per a col·locar-lo a l'entrada de Can Valls Nord, ja que està situada en un revolt pronunciat amb canvi de rasant molt pronunciat, i si pugen del Maset una mica ràpid l'accident està garantit, ja que el que entra a Can Valls no pot veure’ls.
Que passarà quan hi hagi un accident i mori algú. Qui serà responsable?
Hem denunciat per instància en multitud d'ocasions que hi ha diversos constructors que no compleixen la reglamentació de seguretat i deixen multitud d'elements al mig de la calçada.
La contestació del Policia local l'última vegada que el cridarem fou molt significativa “ bé…., aquest fa el que vol i qualsevol li diu res….”. L'Ajuntament és responsable dels danys que sofreixin les persones per objectes o desperfectes que existeixin en la via pública.

Les lleis no s'han fet per a ells, encara que les hi exposis i expliquis, t'obvien, i segueixen al seu propi interès, bé seria més correcte dir que si la llei beneficia els seus interessos, llavors si les compleixen.
Estem immersos en la polèmica qüestió d'urbanització o millor dit, acabar d'urbanitzar la zona de Can Valls, doncs bé, aquesta Associació ha enviat a l'Ajuntament de Masquefa per mitjà d'instàncies; sentencies del Tribunal Suprem, estudi exhaustiu d'un arquitecte de Figueres i fins hi tot la resolució d'un ple de l'Ajuntament de Figueres a un recurs, on es treu la següent conclusió: En zones urbanes consolidades no procedeix urbanitzar com si fos nou (quotes urbanístiques) sinó per mitjà del cobrament de contribucions especials, que a banda de ser el que obliga la llei per a aquestes zones en concret, té diversos avantatges: L'Ajuntament ha de col·laborar com a mínim en un 10 % del cost de l'obra i obliga que hi hagi una comissió de seguiment perquè es faci correctament.
En base a la informació que hem recopilat podem establir les següents conclusions:
a.- Si es fa una obra que deixa la zona semblant a com estava (és a dir no genera un augment de valor de la zona, per tenir més serveis que abans), no procedeix pagar.
b.- Si l'obra afegeix serveis com a Clavegueram, primera pavimentació de la calçada, o altres, correspon pagar contribucions especials.
c.- Igual a l'anterior però en zones on els propietaris/promotors no han realitzat les cessions obligatòries per a carrers i zones verds, no disposen de serveis bàsics (aigua, llum, etc), correspon quotes urbanístiques per considerar-se com a nova.
Actualment després de no haver rebut la més mínima explicació que es basi en sentències o legislació, hem posat aquest tema i molts altres en mans del Síndic de Greuges.

Els responsables de l'Ajuntament de Masquefa no dubten a beneficiar a tots aquells que els són afins i perjudicar, ignorar o difamar als que els exposen les lleis perquè les compleixin.
S'ha permès que promotors particulars realitzin obres públiques que només l'Ajuntament pot escometre, però el realment curiós és que s'ha fet sense projecte aprovat, sense llicència, sense licitació, a l'Agost, ……. i sense parar-la quan es realitzà l'oportuna queixa. Damunt, un regidor passà una circular en nom de l'Ajuntament indicant la quantitat que cada propietari havia de pagar directament al constructor .
Hem rebut diverses queixes dels parcel·listes, indicant que quan parlen amb algun responsable de l'Ajuntament, preguntant-li quan s'acabarà d'urbanitzar la zona, els indiquen que el problema és l'Asociació de Propietaris que no deixem que es continuí, la qual cosa no és certa: volem que es faci com marca la llei i garantint una obra de qualitat, i no el que normalment s'està realitzant.

Si fa falta es falsegen documents i es lliuren certificats falsos, si amb això s'obté algun benefici econòmic o polític.
Escrits lliurats per mitjà d'instància per aquesta associació, foren manipulats extraient zones de text i unint-les, per a posteriorment ser enviats a un organisme públic, donant a entendre que dèiem una cosa, quan en realitat havíem dit el contrari.
En el mateix ordre de coses i per l'afany recaptador, l'Ajuntament de Masquefa està lliurant certificats de qualificació urbanística, on indica que les parcel·les tenen la consideració de solar (és a dir, té tot el que la llei exigeix perquè es pugui començar a realitzar l’habitatge), això ho fan per a poder cobrar els corresponents impostos, i a continuació et diu que la zona és una Unitat d'Actuació Urbanística reparcel·lada, que no disposa de cap servei i per això per acabar d'urbanitzar la zona aplicaran Quotes d'Urbanització, la pitjor opció i més cara per als propietaris.

No té la més mínima transparència i és més quan consideren a algú com a contrari, encara que aquest només vetllí pel bé dels seus conciutadans, ni es dignen a contestar les instàncies, cosa que d'altra banda és obligatori i més si afecta a la seguretat de les persones.
Hem realitzat instàncies de tota mena, de seguretat per als vianants, zones perilloses, incompliment reglamentació obres, sol·licitant taulers d'anuncis, sol·licitant subvencions, requeriments d'informació, sobre obres il·legals, etc., en resum; de tot el que hem sol·licitat no se'ns ha concedit res, i de les 30/35 instàncies que hem enviat (es pot dir que calia contestar a totes) ens han contestat unes 5, i millor no comentar el que han exposat.

Si algú té algun dubte que allò que s'ha exposat no és cert o està exagerat, indiqueu-m'ho, el dossier que tinc ja supera els 500 folis.
Només d'haver informat en algun aspecte, a algú que ho desconeixia, em dono per satisfet, encara que al final i com em van indicar un dia en una reunió a l'ajuntament: “l'ajuntament és sobirà i si decideix que cal fer-ho així, s'ha de fer així…”.
Marcos Sánchez Martín
President de l'Associació de Propietaris Santa Magdalena de Can Valls