divendres, 21 d’abril del 2006

L'aigua torna a fer olor a dissolvent

Correu d’un lector

Segueix l'aigua en bon estat ?

Fa temps que no es parla del tema, i no ho recordo per que m'hagi vingut a la memòria, sinó per que d'uns dies a aquesta part hem notat canvis de nou. Després de la polèmica que es va generar després del tema de THM, vam notar un canvi substancial en l'olor que feia l'aigua, per a bé, això ha durat fins fa 3 dies que ens hem adonat que l'aigua que ens ve torna a fer olor a dissolvent, una mica menys que en èpoques anteriors però perfectament detectable.
Què passa? A la que no hi ha alarma social tornem a tenir un aigua amb productes estranys. Això no és seriós, hauria d'haver-hi un servei d'atenció on fer la queixa i que immediatament es realitzés un test, i així sortiríem de dubtes d'una vegada per sempre.
Crec que està en mans de l'Ajuntament de Masquefa el treure qualsevol sospita i donar-nos confiança, realitzant alguna acció semblant a la comentada.
Un lector

5 comentaris:

Anònim ha dit...

De tan bona que és l’aigua de l’aixeta que a l’Ajuntament compren l’aigua embotellada a caixes.

Anònim ha dit...

La Sra. Alcaldessa ja te prou amb el seu Parlament, que pasa olímpicament de la nostra vila.

Anònim ha dit...

l'Alcadessa esta farta de maria, per aixó está tan relaxada

Anònim ha dit...

LA AGENCIA CATALANA DEL AGUA REALIZA ESTOS CONTROLES Y OBLIGA A SOREA (EMPRESA PRIVADA QUE EN MASQUEFA SE LLAMA ANAIGUA) Y A LA EMPRESA GESTORA DE LA DEPURADORA DE ABRERA QUE SOLO SI EL AGUA HA PASADO ESTOS CONTROLES PUEDA SER DISTRIBUIDA. NO ES POSIBLE SALVO QUE SE DEMUESTRE QUE LOS ANALISIS DEL AGUA AQUI INDICADOS SEAN INCORRECTOS CON LO CUAL HABRÍA QUE DENUNCIAR A LA AGENCIA CATALANA DEL AGUA POR INCUMPLIR LAS LEYES QUE EL AGUA NOS LLEGUE CONTAMINADA. EL AGUA DE MASQUEFA ES LA MISMA QUE LA DE OTRAS POBLACIONES PUESTO QUE SE DISTRIBUYE DESDE LA MISMA DEPURADORA Y NO HAY NOTICIAS DE NINGUNA DENUNCIA A ANAIGUA DEL BAIX LLOBREGAT NORT.
ESTA INFORMACION SE PUEDE CONTRASTAR ENTRANDO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:http://mediambient.gencat.net/aca/ca//aiguamedi/eines/inici.jsp
CONTROLES REALIZADOS AL AGUA DE MASQUEFA.
Laboratori de l'Agència
L'Agència Catalana de l'Aigua disposa d'un laboratori propi d'anàlisi i control a més de dur a terme el control dels establiments tècnics auxiliars reconeguts.

Les funcions bàsiques del laboratori són:

Realitzar anàlisis físiques, químiques i biològiques de mostres d'aigües superficials, subterrànies i marines, així com de sediments i biota.
Realitzar anàlisis de mostres d'abocaments i d'efluents.
Realitzar anàlisis a petició d'altres administracions, organismes, cossos de l'Estat o d'altres procedències.
Dur a terme les tasques i determinacions analítiques necessàries per al control sistemàtic de la qualitat de les aigües i la caracterització de les afeccions al medi ocasionades pels abocament.
Fer estudis específics referents a diferents aspectes relacionats amb la qualitat del medi hídric, ja sigui directament o bé amb participació externa.
Supervisar i controlar els Establiments Tècnics Auxiliars de l'Agència., i mantenir el seu corresponent Registre.
En l'àmbit de la biologia es treballa en tres camps:

Microbiologia, realitzant els paràmetres microbiològics Coliforms totals, C.fecals, Streptococs fecals, Salmonel·les, Pseudomones, Clostridis, d'acord amb les normatives vigents.
Toxicologia, determinació de la toxicitat mitjançant les bacteris bioluminiscens, Vibrio fischeri, de les mostres d'aigua.
Limnologia, realització de diferents paràmetres com: color, clor, clorofil·les i estudis de la flora i fauna del riu ( macroinvertebrats ) amb l'aplicació de diferents índexs de qualitat biològica (BMWPC, IBD).
En l'àmbit de la química inorgànica es treballa en:

Determinació d'Anions i Cations: Aquestes determinacions es realitzen amb un titulador automàtic, un analitzador de flux segmentat i l'ICP.
Determinació de Metalls: Per aquestes determinacions es disposa d'un ICP i de 2 absorcions atòmiques i d'una fluorescència atòmica.
Altres determinacions: pH, Conductivitat, Matèria orgànica (DQO, DBO, Oxidabiliitat, TOC), Olis i Greixos, AOX, Fluorurs, Cianurs, ...
En l'àmbit de la química orgànica es treballa en:

La determinació de microcontaminants orgànics, detecció i quantificació de compostos volàtils i semivolàtils mitjançant cromatografia de gasos, d'acord al que estableix la legislació.
Estudis qualitatius de identificació i seguiment d'afeccions al medi.
Anàlisi de nous contaminants d'interès per part de l'Agència Catalana d'Aigua.
El laboratori disposa d'un Sistema d'Assegurament de la Qualitat d'acord amb els criteris i les especificacions de les normes europees ISO 9001:2000 i EN ISO 17025.
Centre de telecontrol
El Centre de Telecontrol (CTC) és l'eina de l'Agència que reb i gestiona, de manera centralitzada, les dades de les xarxes automàtiques de control: mesures de sensors, alarmes associades a aquestes mesures, senyals d'avaria a les infraestructures de camp, etc.

Les xarxes automàtiques de control permeten disposar d'informació tant de la qualitat com de la quantitat d'aigua a temps real.

En aquest sentit, pel que fa a la qualitat es mesuren alguns paràmetres fisicoquímics bàsics de l'aigua dels rius com ara pH, temperatura, conductivitat, oxigen dissolt i terbolesa, a més d'altres més específics com ara amoni, fosfats, crom, mercuri, etc. Pel que fa a la quantitat, les mesures són, bàsicament, nivells d'aigua a embassaments, rius i canals, cabals, pluges i posicions de comportes.

Actualment, des del Centre de Telecontrol de l'Agència es supervisen més de 200 estacions automàtiques de control distribuïdes per tot Catalunya.

Així, el CTC i, per tant, les xarxes automàtiques de control que li donen sentit, esdevenen una eina necessària per abordar correctament alguns aspectes concrets de la gestió de l'aigua:

Seguiment i gestió d'avingudes.
Coneixement de la quantitat dels recursos hídrics.
Seguiment i gestió de situacions de sequera.
Seguiment i gestió d'episodis de contaminació.
Coneixement de la qualitat de l'aigua en el medi.

Anònim ha dit...

Los dirigentes del PSC en Masquefa se están mandando mensajes por el teléfono móvil con el siguiente recado de la Alcaldesa: "ANTES MUERTA QUE SIN SILLA"